Kel'Thuzad

  • Modell Kel'Thuzad: Erzlich von Naxxramas

    Erzlich von Naxxramas

  • Modell Kel'Thuzad: Sternenlich Kel'Thuzad

    Sternenlich Kel'Thuzad